Regulamin sklepu internetowego mamikids.pl


 
Niniejszy Regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa ogólne warunki korzystania z serwisu www.mamikids.pl oraz składania zamówień w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym www.mamikids.pl

 

 • 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  a w szczególności przepisy :
   Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  •    Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
  •    Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 2. Sklep Internetowy mamikids.pl jest platformą teleinformatyczną (systemem informacji i zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów), umożliwiającą Użytkownikom zapoznanie się z Produktami, w tym z cenami i dostępnością Produktów oraz zawarcie Umowy Sprzedaży.
 3. Prawidłowe i bezproblemowe korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 •  połączenie z siecią Internet;
  •    zaktualizowana przeglądarka internetowa;
  •    przeglądarka z włączoną obsługą JavaScript;
  •    przeglądarka z zainstalowaną wtyczką Flash Player.
 1. Pełne i prawidłowe korzystanie ze Sklepu Internetowego uzależnione jest od posiadania przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail). Jest to wymagane w celu złożenia zamówienia i przeprowadzenia pełnej komunikacji z Użytkownikiem.
 2. Użytkownik, którego system teleinformatyczny nie spełnia określonych wymagań lub nie ma aktywnego konta e-mail nie ma prawa dochodzić roszczeń z powodu niemożności dostępu do Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedawca oświadcza, że wszystkie opinie o Towarach ujawnione na stronach Sklepu Internetowego, a także opinie, które Sprzedawca upublicznia za pośrednictwem swoich kanałów w mediach społecznościowych Sklepu pochodzą wyłącznie od Klientów, którzy zakupili produkt w Sklepie. Opinie od Klientów Sprzedawca pozyskuje poprzez wysłanie zapytania do Klientów Sklepu z prośbą o wystawienie opinii na temat zakupionego Towaru.

6.1 Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym

6.2 Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.

6.3 Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.

6.4. Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.

6.5. Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia

6.6. Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

 1. Użytkownicy mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą: drogą pisemną, elektronicznie lub telefonicznie. Przy czym Użytkownicy są zobowiązani składać zamówienia zgodnie z procedurą przewidzianą w ustępie 5. niniejszego Regulaminu. Sprzedawca umożliwia Użytkownikom i Klientom kontakt za pośrednictwem: a) formularza kontaktowego dostępnego na stronie głównej Sklepu internetowego; b) poprzez przyciski na karcie produktu umożliwiające wykonanie telefonu lub wysłanie zapytania e-mail odnośnie do produktu; c) przez wysłanie zapytania e-mail na adres: sklep@mamikids.pl; d) w odpowiedzi na przesłane Klientowi drogą e-mail Potwierdzenie złożonego zamówienia oraz e) telefonicznie pod numerem: 504-217-812.Sprzedawca odpowiada na wysłane zapytania w godzinach funkcjonowania sklepu tj. od poniedziałku do piątku, od 10:00 do 18:00.
 2. Sprzedawca nie korzysta z algorytmu, który dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji.
 3. Sklep internetowy umożliwia Użytkownikowi wyszukiwanie produktów za pomocą wyszukiwarki oraz stosuje domyślne sortowanie oferowanych produktów na stronach Sklepu internetowego. W wynikach wyszukiwania pojawiają się produkty spełniające kryterium wpisanej frazy, a następnie wyniki te plasowane są na liście podpowiedzi według domyślnego sortowania. Domyślne sortowanie wyników opiera się o jak najlepsze dopasowanie wyszukiwanej frazy do zasobów informacyjnych Sklepu internetowego poprzez sprawdzenie dopasowania w polach: nazwa, opis produktu, parametry produktu, a także zweryfikowaniu aktualnej dostępność towarów. Użytkownik może samodzielnie zmienić sposób sortowania towarów na stronach Sklepu internetowego wybierając sortowanie alfabetyczne lub według ceny oferowanego towaru. Sklep nie prowadzi reklamowej klasyfikacji produktów.
 4. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego akceptuje i jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu.

 • 2 DEFINICJE

 
Wyrażenia użyte w Regulaminie przyjmują poniższe znaczenia:

 1. Dostawa Produktów – umowa zlecenia usług transportu w miejsce wskazane przez Użytkownika zawarta pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem trzecim, świadczącym usługi kurierskie;
 2. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do stworzenia i wykorzystania podczas autoryzacji dostępu Użytkownika do Konta (identyfikacji Użytkownika). Hasło ustalane jest samodzielnie przez Użytkownika podczas procesu rejestracji Użytkownika;
 3. Klauzule – zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w formie checkboxów na odpowiedniej stronie Sklepu Internetowego, których Użytkownik udzielił Usługodawcy podczas rejestracji Konta lub składając Zamówienie w formule „gość” (bez rejestracji Konta Użytkownika);
 4. Klient – Użytkownik, który poprzez dokonanie zakupów w sklepie staje się Klientem, zwany także dalej i wymiennie Konsumentem/ Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, Zamawiającym lub Kupującym;
 5. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Użytkownika, składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży oraz zgód jakich udzielił Sklepowi Internetowemu w celu zawarcia Umów Sprzedaży i/lub przeprowadzenia komunikacji marketingowej; z wykorzystaniem którego Użytkownik może składać Zamówienia, zawierać Umowy Sprzedaży i administrować swoimi danymi;
 6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży, niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6a. Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

 1. Koszty dostawy – opłaty za dostawę zamówionych Towarów na adres dostawy wskazany przez Zamawiającego. Koszty dostawy wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek od towarów i usług (VAT). Cennik Kosztów dostawy znajduje się w zakładce „Czas i koszty dostawy”;
 2. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Administratora w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik dokonuje złożenia Zamówienia;
 3. Login – adres poczty elektronicznej Użytkownika używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
 4. Nowe Złożone Zamówienie – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Zamówienie nr {order_id} – Mami Kids) automatycznie generowana i wysłana przez system teleinformatyczny Usługodawcy na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnia zdalnie w Sklepie Internetowym, określająca szczegóły Zamówienia złożonego przez danego Użytkownika, w szczególności Towary, miejsce odbioru lub Dostawy Produktów oraz formę płatności za Towar;
 5. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży – zbiór ogólnych warunków stanowiących element treści każdej Umowy Sprzedaży. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią ponadto integralną część Regulaminu i dostępne są w niniejszym Regulaminie;
 6. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkownika stanowiący integralną część Regulaminu dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce (https://mamikids.pl/polityka-prywatnosci);
 7. Potwierdzenie Opłaconego Zamówienia – wiadomość elektroniczna (e-mail o temacie: Zmiana statusu zamówienia {order_id} – zamówienie w realizacji lub Zmiana statusu zamówienia {order_id} – zamówienie przekazane do wysyłki; wysłana przez Sprzedającego na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (w odpowiednim formularzu elektronicznym, który Użytkownik samodzielnie wypełnił zdalnie w Sklepie Internetowym) potwierdzająca, że wskazane w jej treści Zamówienie zostało opłacone przez Użytkownika i może zostać zrealizowane przez Sprzedającego;
 8. Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego;
 9. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem elektronicznym www.mamikids.pl, za pośrednictwem którego Użytkownik może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar  u Sprzedającego;
 10. Sprzedający – Mami Kids Ewa Polkowska, ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce, NIP 821-254-42-23
 11. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego, będąca przedmiotem umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 12. Treść cyfrowa – plik lub pliki w formie cyfrowej, nieutrwalone na trwałym nośniku;
 13. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym bez jednoczesnej fizycznej obecności stron (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U . z 2014 r., poz. 827)). Umowa Sprzedaży obejmuje wykorzystanie jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia Umowy włącznie. Doręczenie przez Sprzedającego Kupującemu (po złożeniu przez niego Zamówienia w Sklepie Internetowym oraz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej) Potwierdzenia Zamówienia jest tożsame z zawarciem Umowy Sprzedaży. Na treść Umowy Sprzedaży składa się treść Zamówienia oraz Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży, Postanowienia Regulaminu, jak również Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul stosujące się do Umowy Sprzedaży. Umowa Sprzedaży podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej, zawierana jest wyłącznie w języku polskim i w takim języku powinna być interpretowana;
 14. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
 15. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Towaru przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu Internetowego (poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza w Sklepie Internetowym), w sposób umożliwiający Sprzedającemu i Usługodawcy identyfikację Użytkownika, precyzująca ponadto Towar mający stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży, miejsce jego odbioru, świadczenia lub dostawy oraz formę płatności ceny za Towar.

 • 3 ZAPROSZENIE DO ZAWARCIA UMOWY

 

 1. Sklep Internetowy udostępnia Sprzedającemu możliwość zdalnej prezentacji Towarów i ich cen oraz zaproszenia Użytkowników do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie oferowanych przez siebie Towarów.
 2. Sklep Internetowy nie prowadzi sprzedaży hurtowej, ani sprzedaży Produktów w celu ich dalszej odsprzedaży.
 3. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży dostępne są poniżej w niniejszym Regulaminie.
 4. Zdjęcia i opisy Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, które mają na celu jedynie umożliwienie Użytkownikowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie i parametrach Towarów. W szczególności wygląd Towaru na zdjęciach prezentowanych w Sklepie Internetowym może różnić się w niewielkim stopniu od zewnętrznego wyglądu Towaru wydawanego Kupującemu, które to różnice mogą wynikać m.in. ustawień monitora Kupującego, warunków oświetlenia, itp. czynników związanych jedynie z używaniem Internetu do zakupów. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie nie rodzi skutku w postaci ograniczenia odpowiedzialności Administratora lub Sprzedającego wobec Użytkownika lub Kupującego.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Nie stanowią one również zapewnienia Sprzedającego.

 • 4 KORZYSTANIE ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Rejestracja Konta wymaga od Użytkownika zdalnego wypełnienia stosownego formularza elektronicznego (dostępnego w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala i wprowadza Hasło. Rejestracja Konta wymaga nadto zaakceptowania przez Użytkownika (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox’a]) Regulaminu i Polityki Prywatności oraz stosownej Klauzuli. Wymaganą Klauzulą, niezbędną do założenia Konta, złożenia Zamówienia i zawarcia Umowy Sprzedaży jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celu zarejestrowania i prowadzenia Konta, oraz w celu realizacji Zamówień, a także zgoda na przekazywanie przez Administratora osobom trzecim danych osobowych Użytkownika w celu realizacji składanych przez Użytkownika Zamówień oraz oświadczenia o zapoznaniu się Użytkownika z Regulaminem Sklepu Internetowego, Polityką Prywatności i akceptacji ich warunków. Użytkownik nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul. Użytkownik jest zobowiązany do podania wszystkich niezbędnych danych umożliwiających rejestrację.
 2. Rejestracja Konta, lub korzystanie z formuły „Gość”, jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta na podany przez niego adres e-mail.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje niezwłocznie po zawarciu umowy o świadczenie Usług. Możliwość wyboru i zakupu Towarów od Sprzedającego, jest dostępna za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 5. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Każda ze stron umowy o świadczenie Usług może ją wypowiedzieć bez wskazania przyczyn. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług wywiera skutek na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie to zostało doręczone drugiej stronie w formie pisemnej, (tzn. utrwalone na piśmie, podpisane i przesłane adresatowi na właściwy adres) lub elektronicznej (na adres e-mail) (dzień skuteczności). Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług następuje po upływie miesięcznego okresu wypowiedzenia, który rozpoczyna swój bieg z dniem skuteczności oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług. Ustanie mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług pozostaje bez wpływu na moc wiążącą i treść Umów Sprzedaży, które zostały zawarte przez Użytkownika przed datą ustania mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług.
 6. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia Umów Sprzedaży, zostają.
 7. Informacje zgromadzone na Koncie dostępne są dla Usługodawcy oraz dla Sprzedającego.
 8. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim, w tym za Treści zamieszczane przez te osoby trzecie. Umowy Sprzedaży zawarte w związku z Zamówieniami złożonymi przez osoby trzecie korzystające z Konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy ani Sprzedającego, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 9. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Użytkowników korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „gość/kup bez rejestracji”. W takim przypadku, Użytkownik przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny (dostępny w Sklepie Internetowym) poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy. Za dane konieczne do identyfikacji Użytkownika uważa się dane osobowe obejmujące:
 •  imię i nazwisko Użytkownika,
  •    adres Użytkownika (będący automatycznie adresem dostawy, jeśli nie wskazano inaczej np. w przypadku wyboru dostawy do punktu)
  •    adres poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika
  •    jego numer telefonu
  •    oraz opcjonalnie NIP i nazwę firmy.

Użytkownik powinien zaakceptować (poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru [checkbox’a] w wypełnianym formularzu elektronicznym) treść Regulaminu, Polityki Prywatności oraz Klauzuli. Użytkownik korzystający ze Sklepu Internetowego w formule „gość” nie ma obowiązku akceptacji pozostałych Klauzul.

 1.  Każdorazowe wypełnienie formularza elektronicznego umożliwiającego złożenie Zamówienia w formule „gość” jest równoznaczne z zawarciem pomiędzy danym Użytkownikiem a Usługodawcą nowej umowy o świadczenie Usług. Umowa taka wygasa i traci moc wiążącą pomiędzy stronami z chwilą, gdy:
 •  dane Zamówienie zostaje anulowane, albo
 •  Umowa Sprzedaży zawarta w związku z danym Zamówieniem zostaje wykonana przez strony, albo traci moc wiążącą pomiędzy nimi z innych przyczyn prawem przewidzianych albo w przypadku, jeżeli wprowadzone przez Użytkownika dane uniemożliwiają wykonanie Umowy Sprzedaży.
 1. Użytkownik bez względu na sposób złożenia Zamówienia (rejestracja Konta, formuła „gość), w przypadku wskazania sposobu dostawy poprzez wysyłkę, zobowiązany jest podać poprawne następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres korespondencyjny – w tym ulicę, numer domu, numer mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj.

 • 5 ZAMÓWIENIE

 

 1. Użytkownik może złożyć Zamówienie w następujący sposób: przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła,
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone po godzinie 16.00, w soboty, niedziele oraz w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 3. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Użytkowników podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.
 4. W celu złożenia Zamówienia Użytkownik – poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
 5.  wybiera Towar, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do Koszyka;
  b.    wybiera sposób dostawy Towarów z listy dostępnej w Sklepie Internetowym oraz akceptuje koszty dostawy;
  c.    wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
  d.    weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce dostawy, danych Użytkownika oraz cenę za Produkt oraz formę płatności;
  e.    potwierdza, jako wiążące go, postanowienia Regulaminu, Polityki Prywatności oraz, jeżeli wyrazi na to chęć, potwierdza jako wiążące go stosowne Klauzule;
  f.    Zaznacza opcję „Kupuję i płacę”, która oznacza że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty;
 6. Zamówienie złożone przez Użytkownika zostanie potwierdzone w formie Nowego Złożonego Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Zamówienie nr {order_id}). Stanowi ono jedynie potwierdzenie doręczenia Zamówienia na serwer poczty elektronicznej Usługodawcy i nie kreuje zobowiązań po stronie Użytkownika, Usługodawcy ani Sprzedającego.
 7. Usługodawca przekazuje Zamówienie do Sprzedającego.
 8. Sprzedający rozpatruje złożone Zamówienie pod kątem możliwości jego realizacji. Warunkiem Realizacji zamówienia w całości jest dostępność Towarów w magazynie Sprzedającego.
 9. Użytkownik może anulować Zamówienie do chwili zawarcia Umowy Sprzedaży (Potwierdzenia Zamówienia).
 10. W przypadku, gdy realizacja części lub całości Zamówienia nie będzie możliwa Sprzedający bez zbędnej zwłoki (pocztą elektroniczną lub telefonicznie):
 • poinformuje Użytkownika o anulowaniu Zamówienia w całości (Zamówienie uważane jest wówczas za anulowane) albo
 • zaproponuje Użytkownikowi anulowanie Zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa. W przypadku wyboru tej możliwości przez Użytkownika, przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej w wykonaniu danego Zamówienia będą Produkty możliwe do zrealizowania Zamówienia (w części niemożliwej do realizacji Zamówienie to uważane będzie za niezłożone).
 1. W terminie dwóch (2) kolejnych dni po otrzymaniu od Sprzedającego propozycji anulowania Zamówienia w części Użytkownik może potwierdzić Sprzedającemu w odpowiedniej formie (tj. pocztą elektroniczną lub telefonicznie) swoją zgodę na częściowe anulowanie Zamówienia. Jeżeli w tym terminie Użytkownik nie przekaże Sprzedającemu stosownego potwierdzenia, odnośne Zamówienie traktowane będzie, jako anulowane w całości przez Użytkownika.
 2. Sprzedający za pośrednictwem Sklepu Internetowego potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji Zamówienia w wybranym przez Użytkownika miejscu odbioru lub Dostawy Towaru na adres, podanym przez Użytkownika, wysyłając do Użytkownika wiadomość o tytule: „Zmiana statusu zamówienia {order_id} – zamówienie w realizacji”.
 3. Treść złożonego Zamówienia i związanej z nim Umowy Sprzedaży oraz treść zaakceptowanych przez Użytkownika Klauzul w brzmieniu wiążącym Strony w dacie zawarcia danej Umowy Sprzedaży jest udostępniana Użytkownikowi na Koncie lub przesyłana jako Potwierdzenie Zamówienia (Potwierdzenie Zamówienia).
 4. Potwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedającego za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie później, niż w terminie trzydziestu (30) dni od dnia przesłania przez Usługodawcę Nowego Złożonego Zamówienia.
 5. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Sprzedającym a Kupującym mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego Potwierdzenia Zamówienia (wiadomość elektroniczna e-mail w temacie „Potwierdzenie Zamówienia”). Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym Zamówienia.
 6. Sprzedający ani Usługodawca nie ponoszą odpowiedzialności za błędy popełnione przez Kupującego przy składaniu Zamówienia (podanie błędnego numeru telefonu, błędnego adresu e-mail, błędnego adresu dostawy Towarów) lub jego modyfikacji w trybie przewidzianym w punktach powyżej.
 7. Użytkownik może być informowany przez Sprzedającego o bieżącym statusie Zamówienia (przez e-mail, a także poprzez Konto).
 8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (przelew elektroniczny, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą wykonane za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności online imoje lub Przelewy24) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – DzU. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 9. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika, w przypadku gdy zamówienie nie zostało opłacone.

 

 • 6 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI SKLEPU INTERNETOWEGO

 

 1. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia poprawnego działania Sklepu Internetowego oraz zobowiązuje się usunąć bez zbędnej zwłoki nieprawidłowości w działaniu Sklepu Internetowego.
 2. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Użytkownika w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w terminie nie dłuższym niż siedem (7) dni, a w uzasadnionych przypadkach do trzydziestu (30) dni.

 

 • 7 INNE PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:
 •  korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania.
  •    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie Internetowym niezamówionej informacji handlowej, podejmowanie czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji prawnie chronionych, których Użytkownik nie był adresatem.
  •    korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu oraz Polityki Prywatności, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami.
  •    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa.
  •    Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o każdym przypadku naruszenia jego praw, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w Regulaminie lub Polityce Prywatności.
  •    Użytkownik ma prawo powiadomić Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego oraz o niewłaściwej jakości Usług.
  •    Użytkownik ma prawo do usunięcia założonego przez siebie Konta oraz ma prawo do zakończenia w każdej chwili korzystania z Usługi. W tym celu Użytkownik ma prawo wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług.
  •    Wszelkie pytania, zastrzeżenia, reklamacje w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu Internetowego Użytkownik powinien zgłaszać w formie e-mailowej.
 1. Niektóre komunikaty przesyłane Użytkownikowi przez Usługodawcę lub Sprzedającego pocztą elektroniczną generowane są automatycznie przez systemy teleinformatyczne Usługodawcy lub Sprzedającego. Tego rodzaju wiadomości generowane automatycznie opatrzone będą odpowiednią wzmianką (o treści „Wiadomość generowana automatycznie. Prosimy na nią nie odpowiadać.” lub zbliżonej). Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca ani Sprzedający nie mają możliwości zapoznania się z treścią żadnych informacji, które Użytkownik przesłałby zwrotnie tj. wysyłając wiadomość e-mail w trybie odpowiedzi na tak generowany e-mail Usługodawcy lub Sprzedającego (na adres poczty elektronicznej, z którego wysłany został taki generowany automatycznie e-mail). W związku z powyższym, Użytkownik przed wysłaniem pocztą elektroniczną jakichkolwiek wiadomości kierowanych do Usługodawcy lub Sprzedającego powinien upewnić się, że kieruje je pod właściwy adres e-mail, tj. wskazany przez Usługodawcę lub Sprzedającego jako właściwy do korespondencji. W razie wątpliwości informacje o korespondencyjnych adresach Usługodawcy i Sprzedającego można znaleźć w Sklepie Internetowym lub w Ust. 1, pkt. 8 niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązuje się, iż w związku z korzystaniem ze Sklepu Internetowego nie będzie:
 •  naruszał Regulaminu,
 •  podawał danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  •    naruszał praw majątkowych lub dóbr osobistych Usługodawcy, ani osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Użytkowników,
  •    dopuszczał się zachowań, które są niezgodne z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W przypadku naruszenia przez Użytkownika lub osoby trzecie korzystające z jego Konta obowiązków wynikających z Regulaminu Usługodawca, bez uszczerbku dla innych uprawnień służących mu w takich przypadkach z mocy postanowień Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa, może wypowiedzieć Użytkownikowi umowę o świadczenie Usług ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym oświadczenie Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług zostało w formie pisemnej (e-mail) doręczone Użytkownikowi (dzień skuteczności) i z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia (którego bieg liczy się od dnia skuteczności).

 • 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

 

 1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta  przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie 30 dni od dnia, w którym Użytkownik lub osoba trzecia upoważniona przez Użytkownika do odbioru Towarów weszła w ich posiadanie.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu będącemu Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta w odniesieniu do Umów:
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
  •    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  •    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta/Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  •    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  •    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 1. Jeśli Użytkownik zdecyduje się korzystać z produktu, który zwraca odpowiada on za zmniejszenie wartości zwracanego produktu. Użytkownik może używać produktu wyłącznie po to by sprawdzić jego cechy i funkcje.
 2. Użytkownik w celu wykonania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przekazanego za pośrednictwem kanałów komunikacyjnych oferowanych przez Sprzedawcę. Użytkownik może odstąpić od umowy na przykład wysyłając stosowne pismo listownie na adres korespondencyjny Mami Kids Ewa Polkowska, ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce, lub pocztą elektroniczną na adres e-mail sklep@mamikids.pl
 3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od Umowy Kupujący może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 4. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Użytkownikowi środki w wysokości ceny zwracanego Towaru, niezwłocznie, w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym otrzymał informację o wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy i odesłania Sprzedawcy zwracanego Towaru. Od sytuacji tej może nastąpić wyjątek jeśli wartość przedmiotu zwracanego przez Użytkownika uległa zmniejszeniu z winy Użytkownika. Zwrot Płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Użytkownika przy składaniu Zamówienia, jeśli jest to niemożliwe, zwrot zostanie dokonany na rachunek wskazany przez Kupującego. Niezależnie od sposobu zwrotu Płatności, nie są z tego tytułu pobierane jakiekolwiek opłaty.
 5. Po wykonaniu przez Użytkownika prawa do odstąpienia od Umowy zobowiązany jest on do zwrotu Sprzedawcy dostarczonych Produktów. Produkty należy odesłać na adres (Mami Kids Ewa Polkowska, ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce) niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Zamawiający odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu Towarów ponosi Kupujący.
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem Płatności, o którym mowa w ust. 5 powyżej, do czasu otrzymania zwrotu Produktów lub dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Użytkownikom niebędącym Konsumentami/Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta.

 • 9 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Zapisy o ochronie danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności, pod adresem: https://www.mamikids.pl/polityka-prywatnosci


 • 10 PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Strona internetowa Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie prawa nieprzyznane Użytkownikowi wprost na mocy postanowień Regulaminu są zastrzeżone. Użytkownicy mogą korzystać z utworów oraz baz danych zawartych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności poza określonymi w tych przepisach przypadkami zabronione są dokonywane w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy: reprodukcja, kopiowanie, przekazywanie, dystrybuowanie lub przechowywanie części lub całości zawartości strony internetowej Sklepu Internetowego, o ile nie zastrzeżono inaczej w Regulaminie.
 2. Usługodawca na podstawie umowy dotyczącej świadczenia Usług udziela Użytkownikowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieprzenaszalnej licencji do korzystania przez Użytkownika z autorskich praw majątkowych do utworów zamieszczonych na stronach internetowych Sklepu Internetowego jedynie w celu skorzystania z Usług, zawarcia Umowy Sprzedaży. Korzystanie ze strony internetowej Sklepu Internetowego i jej zawartości jest dozwolone dla potrzeb własnych i niekomercyjnych Użytkownika.
 3. Licencja, o której mowa w punkcie 2 powyżej ustaje automatycznie wraz z ustaniem mocy wiążącej odnośnej umowy o świadczenie Usług.
 4. Usługodawca udziela zgody Użytkownikowi na drukowanie kopii lub wyciągów ze strony internetowej Sklepu Internetowego wyłącznie do własnego użytku Użytkownika, nie związanego z działalnością gospodarczą lub zawodową Użytkownika.

 • 11 REKLAMACJE

 

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu Towar zgodny z Umową. Jeśli Towar jest niezgodny z Umową, Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta za doprowadzenie do ich zgodności z Umową na podstawie przepisów rozdziału 5a. Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca w okresie dwóch lat od dostarczenia Towaru Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność z tytułu braku zgodności Towaru z Umową. Niezgodność z umową występuje jeśli:
 3. a) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność Towaru są niezgodne z Umową,
 4. b) Towar nie jest przydatny do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, i o którym to celu powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w momencie zawarcia Umowy i który to Sprzedawca zaakceptował,
 5. c) Towar nie nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się Towaru tego rodzaju (z uwzględnieniem przepisów prawa, norm technicznych oraz dobrych praktyk),
 6. d) Towar nie zapewnia trwałości i bezpieczeństwa, których można się spodziewać dla tego rodzaju Towarów, lub nie występuje w określonej ilości,
 7. e) Towar nie został dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może rozsądnie oczekiwać,
 8. f) Towar nie odpowiada wzorowi lub próbce udostępnionej przed zakupem,
 9. g) brak zgodności Towaru z Umową wynika z niewłaściwego zamontowania Towaru, jeżeli zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność, lub niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta było wynikiem błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku niezgodności Towaru z Umową, Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta przysługuje wobec Sprzedawcy roszczenie o doprowadzenie do zgodności z Umową poprzez naprawę lub wymianę Towaru na nowy. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda naprawy, lub może dokonać naprawy, gdy Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta żąda wymiany, lub odmówić doprowadzenia do zgodności z Umową jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
 11. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może żądać obniżenia ceny lub odstąpić od Umowy jeżeli:
 12. a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 3 zdanie 2 powyżej,
 13. b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub doprowadzenie do zgodności z Umową wiązałoby się z nadmiernymi niedogodnościami dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta,
 14. c) Sprzedawca nie odebrał Towaru udostępnionego przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta,
 15. d) Towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności Towaru z Umową, a Sprzedawca nie zdemontował Towaru, lub zdemontował ale nie zamontował go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany, albo nie zlecił wykonania tych czynności na swój koszt,
 16. e) brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową,
 17. f) brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy, bez uprzedniego skorzystania z możliwości naprawy lub wymiany Towaru,
 18. g) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 19. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.
 20. Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy, Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, lub w odniesieniu do innych Towarów nabytych wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.
 21. Reklamacje w związku z niezgodnością Towaru z Umową można złożyć w wybranej formie, na dane kontaktowe Sprzedawcy:
 • pisemnie, na adres korespondencyjny Mami Kids Ewa Polkowska, ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce
 • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@mamikids.pl;
 • reklamowane produkty prosimy odsyłać na adres Mami Kids Ewa Polkowska, ul. Wojskowa 11, 08-110 Siedlce

Sprzedający udostępnia Kupującemu Formularz reklamacji, z którego ten może skorzystać składając reklamację. Formularz reklamacji stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

 1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać w szczególności następujące dane: imię i nazwisko, adres, numer zamówienia, datę transakcji, przedmiot i przyczynę reklamacji, numer konta bankowego i dane kontaktowe, a także zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu reklamacji.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni liczonych od dnia następującego po dniu otrzymania przez Sprzedawcę informacji o reklamacji. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zostanie powiadomiony o rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji na adres e-mail wskazany przez niego w trakcie składania zamówienia.
 3. Sprzedawca zwraca kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny. W przypadku odstąpienia od Umowy, jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, może on wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Kupujący będący Konsumentem/Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, który chce uzyskać pomoc przy załatwieniu reklamacji, może zwrócić się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, świadczącego bezpłatną pomoc i poradnictwo w zakresie ochrony interesów Konsumentów.
 5. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sprzedawcy, koszt wysyłki pokrywa Sprzedawca, Jeśli Kupujący zdecyduje się odesłać samodzielnie Towar niezgodny z umową i poniesie z tego tytułu koszty transportu odsyłanej rzeczy, zostanie mu zwrócona równowartość najtańszej dostępnej i adekwatnej do gabarytów produktu przesyłki oferowana przez Sprzedawcę. Jednocześnie przesyłki nadawane do Sprzedającego za pobraniem nie będą akceptowane i przyjmowane.
 6.  
 • 12 POZASĄDOWE METODY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW

 1. Szczegóły dotyczące sposobów oraz dostępu do pozasądowych form rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
  2. Pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 • 13 OGÓLNE WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY

 

do transakcji zawieranych w sklepie internetowym mamikids.pl 

POSTANOWIENIA OGÓLNE (ust. 14)

 1. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży zawierają ramowe postanowienia Umowy Sprzedaży regulujące kwestie zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży, płatności ceny, wydania Towaru, odstąpienia od Umowy Sprzedaży, reklamacji i ochrony danych osobowych Kupującego.
 2. Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży stanowią integralną część każdej Umowy Sprzedaży. Ponadto do Umowy Sprzedaży stosują się w odpowiednim zakresie postanowienia Regulaminu, treść zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul oraz Polityka Prywatności.
 3. Pojęcia i wyrażenia pisane wielką literą w treści Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży, Polityki Prywatności oraz zaakceptowanych przez Kupującego Klauzul, mają znaczenia nadane im w treści Regulaminu.

CENA (ust. 14)


 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronie internetowej Sklepu Internetowego podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny prezentowane przez Sklep Internetowy wyrażone są wartościami brutto, tzn. zawierają wszelkie podatki oraz inne daniny publiczne należne w związku z zakupem Towaru, a tym samym stanowią całkowity wymiar (kwotę) świadczenia należnego Sprzedającemu od Kupującego w związku z zakupem Towaru.
 3. Cena jednostkowa Towaru uważana jest za wiążąco uzgodnioną pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedającym z chwilą złożenia Zamówienia.

STRONY UMOWY SPRZEDAŻY (ust. 14)

 1. Stronami Umowy Sprzedaży są wyłącznie Kupujący i Sprzedający. W celu uniknięcia wątpliwości ustalone zostaje, że Usługodawca nie jest stroną Umowy Sprzedaży i nie ponosi odpowiedzialności w związku z okolicznościami powstałymi na gruncie Umowy Sprzedaży, w tym w związku ze składanymi przez Kupującego reklamacjami Towarów. W szczególności Usługodawca nie gwarantuje, że Umowa Sprzedaży zostanie zawarta i właściwie wykonana przez Sprzedającego lub Kupującego.
 2. Sprzedający prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną Towarów.

PŁATNOŚĆ (ust. 14)

 1. Kupujący może zapłacić cenę za Towar w sposób dostępny w Sklepie Internetowym lub – w przypadku wybrania opcji płatności przy odbiorze uiścić należność za zamówienie kurierowi.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo wyłączenia niektórych form płatności w odniesieniu do niektórych Towarów. W szczególności niemożliwe jest dokonanie płatności gotówką (np. za pobraniem) w kwocie przekraczającej 5.000 PLN.
 3. W zależności od wyboru dokonanego przez Kupującego, transakcja sprzedaży zostanie udokumentowana paragonem fiskalnym lub fakturą w rozumieniu art. 2 ust. 31 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. 2011 nr.177 , poz. 1054 z późn. zm.).
 4. Kupujący, który złożył Zamówienie, może otrzymać od Sprzedającego, na wskazany przez siebie adres e-mail, fakturę elektroniczną. Kupujący akceptując warunki Regulaminu Sklepu, Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży oraz Polityki Prywatności upoważnia Sprzedającego do wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej, zgodnie z art. 106 b ust. 3 oraz art.106 n ww. Ustawy o podatku od towarów i usług.
 5. Kupującemu zostanie wystawiona faktura w formie papierowej, jeżeli w trakcie procesu składania Zamówienia złożył taki wniosek Sprzedającemu.
 6. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność online (przelew elektroniczny, płatność BLIK lub płatność kartą płatniczą wykonane za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności online imoje lub Przelewy24.) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy –  Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika.
 7. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar, najpóźniej w przeciągu siedmiu (7) dni roboczych (z wyłączaniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w rozumieniu ustawy o dniach wolnych od pracy – Dz.U. z 2015 r. poz. 90 z późń. zm.), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo anulowania Zamówienia naruszającego warunki określone w zdaniu poprzedzającym, za uprzednim poinformowaniem Użytkownika. Po siedmiu (7) dniach roboczych nieopłacone zamówienie zostaje anulowane w systemie.
 8. Użytkownik, który jako formę płatności wybrał płatność za pobraniem, w momencie dostawy zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Towar przy odbiorze produktów od kuriera. W przypadku zamówień powyżej 3000 zł sklep ma prawo zażądać zaliczki na konto bankowe w wysokości od 10 do 30% wartości zamówienia. Zamówienia zostaną przekazane do realizacji po zaksięgowaniu płatności na koncie bankowym sklepu.
 9. Dostępne formy płatności w sklepie internetowym mamikids.pl:
 • Płatność BLIK
  • Przelew elektroniczny
  • Przelew tradycyjny na konto bankowe
  • Płatność za pobraniem
  • Płatność kartą płatniczą
  DOSTAWA TOWARU (ust. 14)
 1. Sprzedający wydaje Towar Kupującemu w sposób określony w Potwierdzeniu Zamówienia.
 2. W przypadku zaznaczenia przez Kupującego w Zamówieniu opcji „dostawa kurierska”, lub wybranie innej formy dostawy Towaru, w wykonaniu Umowy Sprzedaży podmiot trzeci świadczy usługi Dostawy Towaru, na warunkach wskazanych w odrębnym regulaminie, zamieszczonym na stronie firmy transportowej.
 3. Dostawa zamówionego towaru następuje niezwłocznie po zrealizowaniu zamówienia w ciągu 1-2 dni roboczych jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

 • 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin dostępny jest w Sklepie Internetowym na stronie https://www.mamikids.pl/regulamin.html.
 2. W przypadku uznania poszczególnego postanowienia Regulaminu za nieważne lub bezskuteczne, nieważność lub bezskuteczność tego postanowienia nie wpływa na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. Usługodawca dołoży starań, aby nieważne lub nieskuteczne postanowienie zastąpić nowym, niewadliwym prawnie postanowieniem.
 3. Na podstawie 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), Usługodawca informuje Użytkownika na jego żądanie, w formie przez niego wybranej, o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z jakichkolwiek usług świadczonych drogą elektroniczną.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu, umowy dotyczącej świadczenia Usług, umów dotyczących świadczenia usług w zakresie Produktów innych niż Towar i Umowy Sprzedaży jest rzeczowo i miejscowo właściwy sąd powszechny.
 5. Sprzedawca informuje, iż Użytkownikowi będącemu Konsumentem, lub Przedsiębiorcy na prawach Konsumenta przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 6. Użytkownik niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności, Polityką plików Cookies rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.
 7. Użytkownik potwierdza, że do niniejszego Regulaminu został dołączony Załącznik w postaci Formularza odstąpienia od umowy o świadczenie Usług w edytowalnej i możliwej do zapisu i wydruku formie.

Dół formularza

 

Scroll to Top